3 priyè maten pou nou di le pli vit ke nou leve

Pa janm gen move moman pou w pale ak Bondye, men lè w kòmanse jounen w ak li, w ap remèt li tou rès jounen an, w ap mete Bondye sou fotèy chofè a pou jounen an. Ou ka pale sou plan ou, koute sajès li, epi ba li enkyetid ou yo. Avèk men Bondye sou do ou, w ap antre nan chak jou ak favè li ak mizèrikòd li, pare pou tou sa jou a pote. Ajoute youn nan priyè maten sa yo chak jou nan woutin ou semèn sa a epi gade Bondye k ap travay nan lavi w.

Foto pa Ben White on Unsplash

Lapriyè pou yon nouvo jou

Chè Seyè, maten an pandan m ap kontanple yon nouvo jou, Mwen mande w ede m. Mwen vle konsyan de lespri w, ke w gide m nan desizyon m ap pran, nan konvèsasyon m genyen ak nan travay m ap fè a. Mwen vle vin pi plis tankou Ou, Jezi, lè mwen gen rapò ak moun mwen rankontre jodi a, zanmi oswa etranje. Jezi, ou pou sa ou fè sou tè sa a. Menmsi mwen konnen mwen fèb, mwen konnen tou grasa pouvwa lespri w mwen ka fò nan travay mwen fè, nan desizyon mwen pran ak nan pawòl mwen di. Mèsi paske w te pwomèt w ap toujou avè m epi w ap menm yè, jodi a ak pou tout tan. Amèn.

Lapriyè maten

Papa nou ki nan syèl la, jan nou renmen ou; kijan ou renmen nou. Yon nouvo jou ap ouvri e nou swete li enfuze ak adorasyon nou pou Ou. Menm jan nou vire je nou sou bote Ou, konsa lespri nou leve epi jwenn lapè. Tanpri, vide lespri w sou nou jodi a pou nou ka adore nan nouvo fason. Nou mande avèk imilite yon relasyon pi pwofon avèk Ou, pou nou ka gen yon pi gwo konsyans sou prezans Bondye nan nou. Nan non Jezi nou priye, amèn.

Lapriyè pou gidans

Chè Bondye, kèlkeswa kote mwen mache, se pou li nan chemen ou. Tout sa mwen wè, se pou sa pase nan je Ou. Tout sa mwen fè, se pou se volonte Ou. Chak difikilte mwen rankontre, kite m mete l nan men ou. Chak emosyon mwen santi, kite lespri w deplase nan mwen. Tout sa m ap chèche, kite m jwenn nan lanmou w. Chè Bondye mwen, mwen remèsye w pou jou sa a. Mwen mande w pou w pa konnen ki kote m prale, men sèlman pou w konnen epi santi w nan fon kè m ak nanm mwen ke w avè m. W ap gide m e mwen an sekirite. Nan non Jezi, mwen ofri tèt mwen bay Ou. Amèn.

Atik ki gen rapò