meditasyon chak jou

Jezi beni

Reflechi jodi a sou nenpòt moun nan lavi ou ke ou diskite regilyèman

Farizyen yo te avanse, yo te kòmanse diskite ak Jezi, yo mande l 'yon siy ki soti nan syèl la pou teste li. Li fè yon soupi nan pwofondè li ...

siy sou kwa a

Meditasyon nan jounen an: sèl siy vre sou kwa a

Meditasyon nan jounen an, sèl siy vre nan kwa a: foul moun yo te sanble yo dwe yon gwoup melanje. Premyèman, te gen moun ki te kwè ak tout kè nan...

Reflechi jodi a sou lwanj ou bay ak resevwa

Lwanj ke ou bay ak resevwa: "Ki jan ou ka kwè, lè w aksepte lwanj youn nan men lòt epi ou pa chèche fè lwanj ki soti nan sèl Bondye a?"...

nonm bay limosnè

Èske bay kichòy yon fòm kòrèk nan charite?

Limn bay pòv yo se yon manifestasyon nan pyete ki byen lye ak devwa yon bon kretyen. Li sanble yon bagay alèz, negatif, pou moun ki ...

Atak panik

Bondye ede simonte yon fobi oswa lòt laperèz

Bondye ede simonte yon fobi oswa lòt laperèz. Ann chèche konnen kisa yo ye e kijan pou nou simonte yo ak èd Bondye.Manman tout moun...

Bib la

Temwayaj Chache konnen sa Lespri a di

Temwayaj Chèche konnen sa Lespri Bondye a di. Mwen te fè yon bagay etranj pou yon fanm Ewopeyen ki gen laj mwayen. Mwen te pase yon wikenn nan yon...

remò

Sans nan kilpabilite: ki sa li ak ki jan yo debarase m de li?

Koupabilite se santi ke ou te fè yon bagay ki mal. Santi w koupab ka fè mal anpil paske w santi w pèsekite...

Meditasyon jodi a

Meditasyon jodi a: atak yo nan sa ki mal la

Atak sa ki mal la: Nou espere ke Farizyen yo mansyone pi ba yo te pase nan yon pwofon konvèsyon enteryè anvan yo mouri. Si yo pa t ',...

Meditasyon jodi a

Meditasyon jodi a: Grandè Sen Jozèf

Gwosè Sen Jozèf la: lè Jozèf leve, li fè jan zanj Granmèt la te ba li lòd, li pran madanm li lakay li. Matteo...

Rele

Vokasyon relijye: ki sa li ye epi ki jan li rekonèt?

Senyè a te envante yon pwogram trè klè pou nou chak pou mennen nou nan reyalizasyon lavi nou. Men, ann wè kisa Vokasyon ye...

Mèvèy lafwa a, meditasyon jodi a

Sezi lafwa a "An verite, an verite m di nou ke Pitit la pa ka fè anyen poukont li, men sèlman sa li wè ap fè ...

Meditasyon Jodi a: Rezistans Pasyan

Meditasyon jodi a: Rezistans Pasyan: Te gen yon nonm ki te malad pandan trant-uit ane. Lè Jezi wè li kouche la epi li te konnen li te...

Meditasyon jodi a: lafwa nan tout bagay

Kounye a, te gen yon chèf wa ki te gen yon pitit gason malad lavil Kapènawòm. Lè li vin konnen Jezi te rive nan peyi Galile depi Jide, li te al jwenn li...

Meditasyon Jodi a: yon rezime tout levanjil la

"Paske Bondye sitèlman renmen monn nan, li bay sèl Pitit li a, pou tout moun ki kwè nan li pa mouri, men li ka...

Meditasyon jodi a: yo te jistifye pa gen pitye

Jezi te adrese parabòl sa a bay moun ki te konvenki pwòp jistis yo e ki te meprize tout lòt yo. "De moun te monte nan zòn tanp lan pou...

Meditasyon jodi a: pa kenbe anyen

“Koute, o Izrayèl! Seyè a, Bondye nou an, se sèl Seyè a! W'a renmen Seyè a, Bondye nou an, ak tout kè nou, ak tout kè nou...

Meditasyon jodi a: Wayòm Bondye a sou nou

Men, si se ak dwèt Bondye mwen chase move lespri yo, Lè sa a, Wayòm Bondye a vin sou nou. Lik 11:20 La...

Meditasyon jodi a: wotè nouvo lwa a

wotè nouvo lwa a: mwen pa vin aboli men pou akonpli. Sa m'ap di nou la a, se vre wi: jiskaske syèl la ak latè...

eksplike timoun yo

Kouman pou ede pitit ou yo fè distenksyon ant byen ak mal?

Ki sa sa vle di pou yon paran ogmante konsyans moral ak etik timoun nan? Timoun yo pa vle enpoze yo okenn chwa oswa ...

Meditasyon jodi a: padonnen soti nan kè a

Padone nan kè l: Pyè pwoche bò kote Jezi epi li mande l: “Senyè, si frè m nan peche kont mwen, konbyen fwa pou m padone l? Osi lwen ke…

Meditasyon jodi a

Meditasyon jodi a: volonte pèmèt Bondye

Volonte Bondye pèmèt: Lè moun ki nan sinagòg la tande sa, yo tout te vin fache. Yo leve, yo chase l 'soti nan vil la epi ...

Meditasyon jodi a

Meditasyon jodi a: kòlè apa pou Bondye a

Sen kòlè Bondye a: li fè yon fwèt ak kòd, li chase yo tout soti nan zòn tanp lan, ansanm ak mouton yo ak bèf yo, ...

Meditasyon jodi a: konsolasyon pou pechè a tounen vin jwenn Bondye

Konsolasyon pou pechè ki repanti a: Sa a te reyaksyon pitit fidèl la nan parabòl pitit gason pèdi a. Nou sonje ke apre li fin gaspiye eritaj li a, ...

Bati Peyi Wa a

Bati Peyi Wa a, meditasyon nan jounen an

Konstriksyon Wayòm: Èske w pami moun ki pral pèdi wayòm Bondye a? Oswa pami moun ki pral bay bon fwi?...

Fanmi

Fanmi an: ki jan li enpòtan jodi a?

Nan monn boulvèse ak ensèten jodi a, li enpòtan pou fanmi nou jwe yon wòl priyorite nan lavi nou. Ki sa ki pi enpòtan ...

Meditasyon nan jounen an

Meditasyon nan jounen an: yon kontras pwisan

Yon kontras pwisan: Youn nan rezon ki fè istwa sa a tèlman pisan se akòz diferans klè deskriptif ant nonm rich la ak Laza. ...

meditasyon

Meditasyon: fè fas a kwa a ak kouraj ak lanmou

Meditasyon: fè fas a kwa a ak kouraj ak lanmou: pandan Jezi t ap monte Jerizalèm, li pran douz disip yo poukont li, li di yo pandan...

groped yo pran pwòp lavi l 'yo

Swisid: Siy Avètisman ak Prevansyon

Tantativ swisid la se yon siy detrès trè entans. Gen anpil moun ki deside pran pwòp vi yo chak ane. La…

Meditasyon nan jounen an: vre Grandè

Meditasyon nan jounen an, vre grandè: ou vle vrèman gwo? Èske ou vle lavi ou vrèman fè yon diferans nan lavi lòt moun? An konklizyon…

distans nan yon relasyon

Relasyon long distans, ki jan yo jere yo?

Gen anpil moun jodi a ki ap viv relasyon long distans ak patnè yo. Nan peryòd sa a, li trè konplike pou jere yo, malerezman ...

Meditasyon: pitye ale tou de fason

Meditasyon, mizèrikòd ale toulede: Jezi di disip li yo: “Nou gen mizèrikòd, menm jan Papa nou gen mizèrikòd. Sispann jije epi...

meditasyon nan jounen an

Meditasyon nan jounen an: transfòme nan tout bèl pouvwa

Meditasyon nan jounen an, Transfigire nan glwa: anpil ansèyman Jezi te difisil pou anpil moun aksepte. Kòmandman li pou renmen lènmi ou yo, ...

jès rekonesans

Rekonesans: yon jès ki chanje laviw

Gratitid se de pli zan pli ra jodi a. Lè nou rekonesan anvè yon moun pou yon bagay amelyore lavi nou. Se yon vrè gerizon...

pèfeksyon lanmou an

Pèfeksyon nan renmen, meditasyon nan jounen an

Pèfeksyon lanmou an, meditasyon pou jounen an: Levanjil jodi a fini ak Jezi ki di: “Se pou nou pafè, menm jan Papa nou pafè…

Soufrans ak move tretman

Move tretman: ki jan yo refè soti nan konsekans yo

Gen pwoblèm trè sansib ak pèsonèl, akòz move tretman, ki ka reveye santiman tèlman detrès ke yo raman pale sou yo an piblik. Men, diskite sou li ...

pi lwen pase padon

Beyond padon, meditasyon nan jounen an

Pi lwen pase padon: Èske Seyè nou an te isit la bay konsèy legal konsènan yon pwosedi kriminèl oswa sivil ak fason pou evite yon pwosedi tribinal? Natirèlman…

lapriyè nan jounen an

Meditasyon nan jounen an: priye pou volonte Bondye

Meditasyon nan jounen an, priye pou volonte Bondye: klèman sa a se yon kesyon retorisyen soti nan Jezi. Okenn paran ta bay pitit gason oswa pitit fi yo ...

papa nou

Meditasyon nan jounen an: priye Papa nou an

Meditasyon nan jounen an priye Papa nou an: sonje ke pafwa Jezi t ap ale poukont li epi li te pase tout nwit la nan lapriyè. Se konsa, li ye...

Jezi ak legliz la

Meditasyon nan jounen an: Legliz la ap toujou genyen

Panse ak anpil enstitisyon imen ki te egziste pandan plizyè syèk. Gouvènman ki pi pwisan yo vini e ale. Divès mouvman te ale ak ...

Meditasyon nan jounen an: 40 jou nan dezè a

Levanjil Mak jodi a prezante nou yon vèsyon kout sou tantasyon Jezi nan dezè a. Matteo ak Luca bay anpil lòt detay, tankou...

Meditasyon nan jounen an: pouvwa a transfòme nan jèn

"Yo pral rive lè yo pral wete lemarye a nan men yo, epi lè sa a y'a fè jèn." Matye 9:15 Apeti ak dezi chanèl nou yo ka fasilman twoub...

Meditasyon nan jounen an: lanmou gwo twou san fon disipe pè

Men sa Jezi te di disip li yo: “Pitit lòm nan dwe soufri anpil epi ansyen yo, chèf prèt yo ak dirèktè lalwa yo dwe rejte l, yo dwe touye l...

Meditasyon nan jounen an: Karèm yon tan nan lapriyè vre

Men, lè w ap priye, ale nan chanm anndan w, fèmen pòt la epi priye Papa w an sekrè. E Papa nou ki wè nou an kachèt...

Meditasyon nan jounen an: konprann mistè yo nan syèl la

“Èske ou poko konprann oswa ou poko konprann? Èske kè ou fè tèt di? Ou gen je epi ou pa wè, zòrèy epi ou pa tande? "Mak 8:17-18 Ki jan...

Bondye ede nou reponn difikilte adolesan yo

Bondye ede nou reponn difikilte adolesan yo

Youn nan defi ki pi enpòtan ak konplèks yo, yon vid ke sèlman Jezi, ansanm ak fanmi yo, ka ranpli. Adolesans se yon faz delika nan lavi, nan...

Sizyèm Dimanch nan tan òdinè: nan mitan premye moun ki temwaye

Mak di nou premye mirak gerizon Jezi a te fèt lè manyen li te pèmèt yon vye granmoun malad kòmanse sèvi. ...

Jezi ak lèpre a

Reflechi, jodi a, sou pawòl Jezi yo nan Levanjil jodi a

Yon moun ki gen lalèp pwoche bò kote Jezi, li mete ajenou, li priye l, li di l: “Si w vle, ou ka geri m”. Te gen pitye, li lonje men l, li manyen l...

Jezi preche

Reflechi sou priyorite ou nan lavi jodi a. Ki sa ki pi enpòtan pou ou?

“Kè m gen pitye pou foul moun yo, paske yo gen twa jou avè m, yo pa gen anyen pou yo manje. Si gen...

don luigi maria epicoco

Kòmantè sou Levanjil la pa Fr Luigi Maria Epicoco: MK 7, 31-37

Yo mennen yon soudèbè ba li, yo mande l pou l mete men l sou li”. Soud-bèbè yo pale de yo nan Levanjil la pa gen anyen fè ak ...

koute pawòl

Meditasyon chak jou: koute epi di pawòl Bondye a

Yo te sezi anpil e yo di: “Li te fè tout bagay byen. Li fè moun soud tande epi bèbè yo pale”. Mak 7:37 Liy sa a se...