Usuku lweHlabathi looTatomkhulu nooTatomkhulu kunye nabaDala, iBandla ligqibe ngalo mhla

NgeCawe yomhla wama-24 kuJulayi 2022 iya kubhiyozelwa kwiCawe jikelele II Usuku lweHlabathi loootatomkhulu kunye nabaDala.

Ezi ndaba zanikelwa yiofisi yeendaba yaseVatican. Umxholo okhethwe nguBawo Oyingcwele kulo msitho-ufundeka kushicilelo lweendaba-uthi "ekwaluphaleni baya kuthwala isiqhamo" kwaye ujonge ukugxininisa indlela ootatomkhulu nootatomkhulu abaxabiseke ngayo kwaye basipho kuluntu nakuluntu lwecawa.

“Umxholo ukwasisimemo sokuphinda kuqwalaselwe kwaye sibaxabise ootatomkhulu nootatomkhulu kunye nabantu abadala ngokufuthi bagcinwe emideni yeentsapho, imibutho yoluntu neyecawa-iyaqhubeka inqaku - Amava abo obomi nokholo, enyanisweni, anokuba negalelo ekwakheni uluntu ngolwazi. iingcambu zabo kwaye zikwazi ukuphupha ngekamva elimanyene ngakumbi. Isimemo sokumamela ubulumko beminyaka sikwabaluleke ngakumbi kumxholo wohambo lwesinodi oluye lwenziwa yiCawa ".

I-Dicastery for the Laity, Family and Life imema amarhamente, iidayosisi, imibutho kunye neecawe kwihlabathi liphela ukuba zikhangele iindlela zokubhiyozela olu suku ngokweemeko zabo zokwalusa kwaye ngenxa yoku iya kuthi kamva inike izixhobo ezikhethekileyo zobufundisi.

Amanqaku ahambelana nawo