Uthandaza njani kwiNtliziyo eNgcwele kaYesu ngeNovena kaPadre Pio

ISt. Padre Pio wayecengceleza iNovena yonke imihla Intliziyo Engcwele kaYesu ngeenjongo zabo bacela umthandazo wakhe. Lo mthandazo ubhalwe ngu USanta Margherita Maria Alacoque, eyona idume ngokusasaza ukuzinikela kwiNtliziyo eNgcwele kaYesu,

Abathembekileyo bacengceleza le novena kwiintsuku ezisithoba ngaphambi komthendeleko weNtliziyo eNgcwele, kwinyanga kaJuni. Nangona kunjalo, i-novena inokuthiwa nangaliphi na ixesha lonyaka.

I. Okanye uYesu wam, uthe: "Inene ndithi kuni, Celani kwaye niya kwamkela; funani nofumana; nkqonkqozani novulelwa". Apha ndinkqonkqoza, jonga kwaye ndicela ubabalo luka ... (chaza isicelo sakho)

Tata wethu....
Ave Maria ...
Uzuko kuYise ...

Intliziyo eNgcwele kaYesu, ndibeka lonke ithemba lam kuwe!

II. Owu Yesu wam, wathi: “Inene, inene, ndithi kuni, Ukuba nithe nacela into kuBawo ngegama lam, woninika”. Uyabona, egameni lakho ndicela ubabalo kuBawo ... (chaza isicelo sakho)

Utata wethu…
Ave Maria ...
Uzuko kuYise ...

Intliziyo eNgcwele kaYesu, ndibeka lonke ithemba lam kuwe!

III. Okanye uYesu wam, uthe: "Inene ndithi kuni izulu nomhlaba ziya kudlula kodwa amazwi am awasayi kudlula". Ndikhuthazwa ngamazwi akho angenasiphoso ngoku ndicela ubabalo lwe ... (chaza isicelo sakho)

Utata wethu…
Ave Maria ...
Uzuko kuYise ...

Intliziyo eNgcwele kaYesu, ndibeka lonke ithemba lam kuwe!

Intliziyo Engcwele kaYesu,
ekungenakwenzeka ukuba ube nemfesane kwabaxhwalekileyo.
yiba nenceba kuthi aboni babandezelekileyo, usinike ubabalo esilucelayo kuwe.
Ngenxa yeNtliziyo elusizi kunye neNgenelanga kaMariya,
Umama wakho onobubele kunye nowethu.

Molo, uRegina ...

USanta Joseph, utata okhulisa uYesu, sithandazele!

Amanqaku ahambelana nawo