PRIYE POU KONNEN KONSÈY SOU Sentespri a

O, Jezi, nou se frè ou yo, ki soufri nan kò yo, ki te rachte pa ou. Men, Lespri Bondye nou an rele ou, O Bondye, ak envoke Lespri Bondye ou: oh voye nou Sentespri ou, ki moun ki pral ogmante renmen nou an. Voye Sentespri ou, ki se lanmou, pou geri blesi nou yo. Nou vle aprann nan men ou, oswa Jezi, pou viv pou lòt moun ak bay tout lavi nou ak tout sa nou genyen. O, Jezi, voye ban nou Lespri ou, ki nan kòmansman kreyasyon an sou dlo a; Lavi soti nan dlo a! Oh, lavi a fèt nan kè nou atravè Lespri a, ke lavi ke ou te viv, oswa Jezi, ke ou te bay nan Lespri Bondye ou a Lady nou an, ki te vin ansent ou nan vant ou. O, ban nou lespri ou ki se lavi. O, Jezi, ban nou epi voye nou Lespri a pou libere nou anba laperèz anvan lavi ou. Libere nou anba tout tantasyon, anba move lespri ki aktif chak jou, ki vle prese nou, ki vle mete panse nan rejè nan kè nou: "Mwen pa gen tan, mwen pa konprann anyen", ki vle mete kè sote nan kè nou. O, Jezi, delivre nou soti nan Lespri Bondye a nan sa ki mal ak ranpli nou ak lespri a nan obeyisans ak imilite, menm jan ou te ranpli kè a nan manman ou. Nou vle suiv pawòl Papa a pou nou. Ban nou lespri lapè ak trankilite. O, Jezi, nou pa pè; nou gen kè kontan, paske Lespri ou kapab chanje nou. Vide lespri ou nan kè nou.

Tan nou viv la danjere. Ou vle sove nou; ou pa gen tan gaspiye, ou vle chanje nou imedyatman, mete pwojè ou nan kè nou. Wi, nou konnen nou fèb, nou pa isit la pa chans, nou te rele. O, mete pawòl ou nan kè nou, pran nou nan men, pran chak nan nou nan jou sa yo, mennen nou devan Senyè a, devan Sentespri a, paske nou vin senp, obeyisan, enb. O, ede nou, manman! Nan non Pitit ou a ak Bondye nou an, annou priye pou don Lespri a: Papa nou.